Attendance

Attendance (February 2018)
»
II - Sem
»
IV - Sem
»
VI - Sem
Attendance (January 2018)
»
II - Sem
»
IV - Sem
»
VI - Sem
Course wise Student Attendance (November 2017)
»
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
»
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) Pol. Science - I - Sem :: III - Sem :: VI - Sem
»
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
Eco - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
EVS - Attendance
»
AECC - Attendance
»
GE - Attendance
»
SEC - Attendance
»
DC - Attendance
       
Course wise Student Attendance (October 2017)
»
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
»
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) Pol. Science - I - Sem :: III - Sem :: VI - Sem
»
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
Eco - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
EVS - Attendance
»
AECC - Attendance
»
GE - Attendance
»
SEC - Attendance
»
DC - Attendance
       
Course wise Student Attendance (September 2017)
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science - I - Sem :: III - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
Eco - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
EVS - Attendance
»
AECC - Attendance
»
GE - Attendance
»
SEC - Attendance
»
DC - Attendance
       
Course wise Student Attendance (July & August 2017)
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science - I - Sem :: III - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
Eco - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
EVS - Attendance
»
AECC - Attendance
»
GE - Attendance
»
SEC - Attendance
»
DC - Attendance
       
Course wise Student Attendance (April 2017)
B.A (Pass) - II - Sem :: IV - Sem :: VI Sem
B.A (H) Economics - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) English - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Hindi - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) History - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Sc (H) Maths - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Philosophy - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Pol. Science - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Sanskrit - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Sociology - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Com (Pass) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Com (Hons.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
B.Com (Prog.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
B.A (Prog.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
Eco - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
EVS - Attendance
»
AECC - Attendance
»
GE - Attendance
»
SEC - Attendance
»
DC - Attendance
       
Course wise Student Attendance (February 2017)
B.A (Pass) - II - Sem :: IV - Sem :: VI Sem
B.A (H) Economics - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) English - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Hindi - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) History - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Sc (H) Maths - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Philosophy - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Pol. Science - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Sanskrit - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Sociology - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Com (Pass) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Com (Hons.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
B.Com (Prog.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
B.A (Prog.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
AECC - Attendance
»
EVS - Attendance
»
SEC - Attendance
»
GE - Attendance
»
DC - Attendance    
       
Course wise Student Attendance (January 2017)
B.A (Pass) - II - Sem :: IV - Sem :: VI Sem
B.A (H) Economics - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) English - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Hindi - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) History - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Sc (H) Maths - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Philosophy - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Pol. Science - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Sanskrit - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Sociology - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Com (Pass) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Com (Hons.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
B.Com (Prog.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
B.A (Prog.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
»
AECC - Attendance
»
EVC - Attendance
»
SEC - Attendance
»
GE - Attendance
»
DC - Attendance    
       
Course wise Student Attendance (November 2016)
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
AECC - Attendance
»
EVC - Attendance
»
SEC - Attendance
»
GE - Attendance
       
Course wise Student Attendance (October 2016)
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.Com (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
AECC - Attendance
»
EVC - Attendance
»
SEC - Attendance
»
GE - Attendance
       
Short of Attendance in Semester I/III/V 2016
B.A. (Prog.) Course - I/II/IV - Sem
B.Com Courses - I/II/IV - Sem
       
Course wise Student Attendance (September 2016)
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science- I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
B.A (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem    
Environmental Studies - Attendance
»
GE - Attendance
       
Course wise Student Attendance (July & Aug 2016)
B.A (Prog.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science- I - Sem :: III - Sem :: V -Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (H) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (P) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
Eco (H) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
English (H) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
»
AECC - Attendance    
»
Environmental Studies - Attendance    
       
       
       
Course wise Student Attendance (January 2015)
B.A (Prog.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Economics - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) English - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Hindi - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) History - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Sc (H) Maths - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Philosophy - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Pol. Science- II - Sem :: IV - Sem :: VI -Sem
B.A (H) Sanskrit - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.A (H) Sociology - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Com (Pass) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
B.Com (Hons.) - II - Sem :: IV - Sem :: VI - Sem
Environmental Studies - Attendance    
       
Course wise Student Attendance (November 2014)
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science- I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
Environmental Studies - Attendance    
       
Course wise Student Attendance (October 2014)
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science- I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
Environmental Studies - Attendance    
       
Course wise Student Attendance (September 2014)
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science- I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
Environmental Studies - Attendance    
       
Course wise Student Attendance (July 2014 & August 2014)
B.A (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V Sem
B.A (H) Economics - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) English - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Hindi - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) History - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Sc (H) Maths - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Philosophy - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Pol. Science- I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sanskrit - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.A (H) Sociology - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Pass) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
B.Com (Hons.) - I - Sem :: III - Sem :: V - Sem
Environmental Studies - Attendance